Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanerat område

  1. 1. Sida 1
  2. 2. Sida 2
  3. 3. Bifoga situationsplan
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Signera
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Avgift

För ansökan om djurhållning tas en avgift ut i enlighet med kommunfullmäktige fastställd taxa. Avgiften faktureras i efterhand även om ansökan anslås och är beroende av den tid som läggs i ärendet. För närvarande är timtaxan 1040 kronor.

 

Situationsplan

Till ansökan ska situationsplan bifogas där placering av stall, staket, ev plats för gödsel samt annan relevant information framgår.

 

Dina personuppgifter

Bygg- och miljönämnden ansvarar för att de personuppgifter du lämnar behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på degerfors.se/GDPR.