Anmälan om hygienisk behandling, undervisningslokaler med mera

  1. 1. Anmälan
  2. 2. Bifoga filer
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Signera
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts om inte bygg- och miljönämnden beslutat annat.

Följande ska bifogas anmälan:

• Beskrivning av verksamheten.

• Egenkontrollprogram

• Ritning över lokalen i skala 1:50 eller 1:100 som redovisar t.ex. arbetsplatser, toaletter, förråd, städutrymmen med utslagsvask, tvättfat, plats för rengöring av utrustning etc.

• Uppgifter om ventilation, kapacitet och protokoll från senaste obligatoriska ventilationskontroll (OVK).

• Vatten- och avloppslösning om lokalen inte är ansluten till kommunalt VA.

Information

Egenkontroll
Anmälningspliktiga verksamheter ska ha en dokumenterad egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901). Egenkontrollen ska underlätta planering och kontroll för att motverka och förebygga miljöpåverkan eller olägenheter för människors hälsa. Den kan till exempel innehålla rutiner för hygien, rengöring och sterilisering av redskap, textiltvätt, städning, kemikaliehantering, ventilationskontroll, kontroll av ljudnivåer m m. Krav finns att ansvarsfördelning ska anges.

Avgift
Vid anmälan tar kommunen ut en avgift för handläggning och administration i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd taxa.

Utebliven anmälan
Den som inte anmäler sin verksamhet riskerar att få betala så kallad miljösanktionsavgift i enlighet med bestämmelserna i förordningen om miljösanktionsavgift (SFS 1998:950).

Personuppgifter
Bygg- och miljönämnden kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att handlägga ärenden och utföra tillsyn enligt Plan- och bygglagen samt Miljöbalken med tillhörande förordningar med stöd av Dataskyddsförordningen GDPR artikel 6.1 e. Mer information om dina rättigheter och kontaktuppgifter till dataskyddsombud hittar du på www.degerfors.se/GDPR. Personuppgiftsansvarig för dina uppgifter är Bygg- och miljönämnden som du kan kontakta på e-postadress bygg.miljo@degerfors.se