Ansök om lotteritillstånd

  1. 1. Ansökan
  2. 2. Bifoga filer
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Signera
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Bestämmelser

 

14 §. Förslutna lotter och bingobrickor som används i ett lotteri skall vara av godkänd typ. Detsamma gäller teknisk utrustning som används för insatser, vinstdragning och kontroll av egentliga lotterier och bingospel.

Ett beslut om typgodkännande får förenas med villkor.

 

17 §. En sådan sammanslutning som avses i 15 § och som är verksam huvudsakligen inom en enda kommun får efter registrering anordna egentliga lotterier under en treårsperiod, om:

 

1. lotterierna bedrivs bara inom den eller de kommuner där sammanslutningen är verksam,

2. lotterierna inte bedrivs från en fast försäljningsplats som tillhandahålls av ett serviceföretag,

3. insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som anordnas under treårsperioden uppgår till högst 20 basbelopp,

4. en vinst som utgörs av pengar uppgår till högst ett basbelopp

5. värdet av vinsterna i varje lotteri motsvarar minst 35 procent och högst 55 procent av insatsernas värde,

6. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs och

7. det för lotteriet finns föreståndare som registreringsmyndigheten godkänt.

Registreringsmyndigheten får medge undantag från kravet på föreståndare enligt första stycket 7 om det är uppenbart att någon sådan inte behövs.

 

För lotteri som avses i 16 § tredje stycket gäller vidare där angivna särskilda förutsättningar.

 

49 §. Tillståndsmyndigheten respektive registreringsmyndigheten skall utse en kontrollant för sådana egentliga lotterier som avses i 16 och 17 § samt fastställa arvodet till kontrollanten. Arvodet skall betalas av den som anordnar lotterierna. Den som efter registrering anordnar lotterier enligt 17 § skall senast den 15 februari varje år till kontrollanten redovisa de lotterier som har anordnats under föregående kalenderår. Kontrollanten skall senast den 1 april varje år och vid utgången av varje tillståndsperiod lämna registreringsmyndigheten uppgift om insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som har anordnats under perioden.

 

50 §. Den som har tillstånd enligt denna lag eller med stöd av 17 § anordnar lotterier efter registrering är skyldig att på begäran av tillsynsmyndigheten lämna de upplysningar och tillhandahålla de handlingar eller annat som behövs för tillsynen.

 

För varje enskilt lotteri som sammanslutningen avser att  anordna skall plan över insatser och vinster samt uppgift om värdet av dessa överlämnas till kontrollanten i god tid innan lottförsäljningen påbörjas.

Innan något lotteri får startas skall kontrollantens godkännande inhämtas.