Reseersättning för förtroendevlda

  1. 1. Kontaktuppgifter
  2. 2. Reseersättning
  3. 3. Signera
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Kilometerersättning utgår till ledamöter och tjänstgörande ersättare som har 3 km eller mer från hemmet/arbetsplatsen till sammanträdeslokalen. Ersättning utgår för resa tur och retur med egen bil. Arbetsresor som oavsett sammanträdet eller förrättningen ändå skulle ha företagits ersätts inte.

Ersättning för parkering eller utlägg för biljetter för kollektiva transportmedel kan bifogas i digitalt format (t.ex. som PDF-fil eller foto).

ersättning för resor kan bara betals ut efter det att underlag för arvode inkommit, antingen som närvrolistan i ett protokoll eller att blanketten "Arvode för ej protokollfört sammanträde" har inkommit till sekreteraren.